نشانه هاى امام معصوم علیه السلام

 

حضرت رضا علیه السلام در خراسان بود، ابوبصیر(که از شاگردان و شفتگان امامان علیهم السلام بود) به محضر امام رضا علیه السلام آمد و چنین پرسید:

به چه دلیل و نشانه، امام بر حق (معصوم) شناخته مىشود؟

                        

امام رضا: به چندین خصلت:

1- سفارشى از پدرش، که به امامت او اشاره کند(مانند تصریح به امامت او، یا وصیت به او و...).

2- از هر چه بپرسند، بى درنگ به پاسخ سؤالات مردم، بپردازند.

3- اگر در محضرش، سکوت کنند، او آغاز گر سخن (و میدان دار مجلس) باشد.

4- و از حوادث فردا خبر دهد.

5-و با هر لغتى با مردم بتواند سخن بگوید.

                                                                         

سپس امام رضا علیه السلام به ابوبصیر فرمود: قبل از آنکه از این مجلس خارج گردى، نشانه اى را به تو نشان مىدهم، در همین هنگام مردى از مردم خراسان به حضور امام رضا علیه السلام رسید و با زبان عربى با امام رضا علیه السلام سخن گفت، ولى امام رضا علیه السلام با زبان فارسى به او پاسخ مىداد.                                               

                                                                                 

مرد خراسانى گفت:«قربانت گردم! سوگند به خدا، مرا از سخن گفتن به زبان فارسى باز نداشت جز اینکه گمان کردم شما زبان فارسى را خوب نمى دانید».

                                                                                      

امام رضا: عجبا! اگر من نتوانم پاسخ تو را با زبان فارسى به خوبى بدهم، پس برترى من بر تو به چیست

سپس امام رضا علیه السلام به ابوبصیر فرمود:«اى ابا محمد! همانا زبان احدى از مردم، از امام مخفى نمى ماند، بلکه امام، زبان پرندگان و حیوانات و هرگونه جاندار را مىداند، کسى که این ویژگیها را نداشته باشد، او امام بر حق نخواهد بود.

                                                                                  

/ 0 نظر / 21 بازدید