اشعار در مدح امام رضا علیه السلام

                                      اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir

                            اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir

                              اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir

                            


با دیده دل اگر رضا را بینی مرآت جمال کبریا را بینی


گر پرده اوهام به یک سو فکنی اندر پس آن پرده خدا را بینی


تا گوهر اشکم سر بازار نیاید کالای مرا هیچ خریدار نیاید


خوارم من و در سینه من عشق شکفته است تا خلق نگویند گل از خار نیاید


ای حجت هشتم که خدا خوانده رضایت مدح تو جز از خالق دادار نیاید


نومیدی و درگاه تو بی سابقه باشد هر کار ز تو آید و این کار نیاید


دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت جائی ننوشته است گنهکار نیاید


گوئی به کجا روی کند ای همه رحمت گر بر در تو شخص گرفتار نیاید

ذبیح الله احمدی

/ 0 نظر / 34 بازدید